undervisning / skole
01_holbergskolen_gangareal_aarets_skolebyggeri.jpg

Holbergskolen

Renovering af bevaringsværdig smuk skole fra 1953 med tilbygninger fra 2000. Indendørs- og udendørs faciliteter istandsættes og opdateres, så de fremstår tidssvarende og med energirigtige vinduer og istandsatte overflader.

Holbergskolen, som oprindeligt hed Skolen ved Emdruplund, er opført i 1953 og er i bevaringsværdiklasse 4. Som mange danske folkeskoler fra den tid oplevede Holbergskolen udfordringer med slidte og utidssvarende bygninger, der ikke matchede de nye læringsmetoder eller pædagogiske ambitioner.

 

Vores væsentligste opgave ved renoveringen var derfor at finde ud af, hvordan vi kunne gennemføre en nænsom renovering, der var i tråd med den oprindelige skoles høje kvalitet og samtidig opdatere skolens bygninger, så de levede op til nutidige krav til indeklima, akustik og fleksible læringsmiljøer.

Beliggenhed / Frederiksborgvej 216, København NV
År / 2017-2019
Areal / 9.500 m²
Byggesum / 82 mio kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter / Nøhr & Sigsgaard
Landskabsarkitekt / GHB Landskab
Ingeniør / DOMINIA / Norconsult
Entreprenør / Enemærke & Petersen
Samarbejdsform / Strategisk partnerskab
  • slide
    Mod omgivelser
  • slide
    Mod gård

Renovering med respekt for den arkitektoniske vision

Holbergskolen er med sine facader i røde mursten, sadeltag med teglsten, snedkerdetaljer og høje håndværksmæssige kvalitet typisk for datidens københavnske skolebyggerier. Skolen er tegnet af Carl H. Nimb, som i sin tid også var med til at tegne Frederiksberg Rådhus. 

 

Da vi påbegyndte renoveringen, undersøgte vi mulighederne for at bevare de eksisterende vinduer fra 1953, men alderen havde sat sine tegn, og det var nødvendigt at skifte dem ud. For at bevare facadernes elegante og tidstypiske udseende er de nye energirigtige vinduer lavet som tro kopier af de oprindelige, og for at sikre et godt indeklima i klasserne har de sydvendte vinduer fået markiser, der skygger på solrige dage. 

 

Vi har forvandlet den terrasserede skolegård og skabt nye spændende udendørsfaciliteter med opdaterede opholdsarealer, der giver differentierede lege- og opholdsmuligheder og tilgodeser forskellige børns behov for både vild leg og en stille pause. I forbindelse med cykelparkeringen har vi etableret et LAR anlæg (Lokal Afledning af Regnvand), så den overskydende regnvand løber ned i et etableret regnvandsanlæg i form af bede. 

I samarbejde med Krydsrum Arkitekter har vi lavet det første “Næste Skur”, som er et nyt koncept for uopvarmede skure lavet af brugte byggematerialer. Materialerne består af brugte tagmaterialer som skiffer, teglsten og lægter, som i stedet for at blive smidt ud, nu bliver brugt til affaldsskure på Holbergskolen.

Tidssvarende lokaler og læringsrum

I den indvendige renovering på Holbergskolen har det været et stort fokus at forbedre indeklimaet og akustikken, så de ca. 600 elever og 70 ansatte har optimale rammer til læring og leg. Dertil kiggede vi på, hvordan skolens disponering af funktioner og lokaler levede op til nutidens pædagogiske principper. 

 

Det eksisterende linoleum fra 50´erne lå stadig på skolens gulv i alle klasselokaler. Den sammenhæng, der var i den eksisterende farvesætning med linoleummet, der i farve og udtryk var afstemt med hovedtrappens travertingulve og vinduespladerne, ligeledes i travertin, har vi ført videre i vores valg af det nye linoleum. Også i valg af materiale til det faste inventar, akustikpaneler og døre har intentionen været at komme så tæt på skolens oprindelige farve- og materialevalg som muligt, så læringsmiljøerne fremstår helstøbte og er med til at forstærke skolens oprindelige arkitektur.

Der har fra starten været fokus på at gennemføre en nænsom renovering med respekt for den håndværksmæssige omhu, der er lagt i de oprindelige bygninger.

Vi har opdateret de gennemlyste klasseværelser, så de nu fremstår som tidssvarende læringsmiljøer, og i alle gangarealernes nicher er der nu fast inventar med akustikvægge, som skal give nye muligheder for at arbejde med eleverne i mindre grupper. Vi har valgt at lave faste akustiklofter i de aktiverede gangarealer, så teknikerne i stedet har adgang til lofterne via klasselokalerne. På denne måde sikrer vi, at de til tider udfordrede lofter i gangene forbliver flotte og rene i udtrykket – også om 20 år.  

 

Vi har omdisponeret faglokalerne, så sløjdlokalet er ombygget og udvidet til at kunne rumme Håndværk & Design. I det nuværende lokale for Håndarbejde har vi etableret et tværfagligt faglokale til de naturvidenskabelige fag, og vi har skabt en forbindelse mellem det nuværende biologilokale og fysikgangen.

Skolens to gymnastiksale er et levn fra gamle dage, hvor drenge og piger var opdelt og havde hver deres sal. Vi har beholdt de to sale, men nu har skolen fået to sale med forskellige funktioner. Den ene står meget rent i udtrykket og indbyder eleverne til boldspil og aktiviteter, som ikke kræver så mange redskaber. Den anden sal er forvandlet til en multisal, hvor man både kan klatre, svinge sig i reb og udfordre motorikken gennem en vertikal klatregang. 

 

Hele renoveringen er foregået med lige dele respekt for den oprindelige arkitektur og med en ambition om at skabe et flerfunktionelt og nutidigt læringsmiljø med inspirerende klasse- og faglokaler. 

»
Det nye skolebyggeri har givet os meget bedre muligheder for at udfolde vores pædagogik, der handler om at sætte skolens kerneydelse i centrum. For os vil det altid handle om at udvikle elevernes læring, trivsel og dannelse. Det hjælper vores nye muligheder i høj grad med til. Det er rigtig dejligt, når pædagogiske visioner og værdier følges med omgivelser og indretning.

Sune Schnack Sørensen
Skoleleder, Holbergskolen